per 20 oktober 2021

Gebruikersvoorwaarden

Datum van inwerkingtreding: oktober 2021

Dit zijn de gebruikersvoorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”) van Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen “Hely”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Stationsplein 19A, 3818 LE Amersfoort. Hely is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71891463. 

Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicaties, websites of andere diensten van Hely (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”) stem je in dat je gebonden bent aan deze Gebruikersvoorwaarden. De Dienst is in eigendom en in beheer van Hely. Deze Gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op jouw rechten en plichten. Indien je niet gebonden wil zijn aan deze Gebruikersvoorwaarden, gebruik of bezoek je de Dienst niet.

Korte samenvatting van wat we regelen in deze voorwaarden.

1. Toepasselijkheid en definities

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hely en op elke Overeenkomst.

 2. Hely is te allen tijde gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Gebruikersvoorwaarden zullen vooraf worden bekendgemaakt. De meest actuele Gebruikersvoorwaarden zijn via de Website te vinden en worden binnen de Applicatie onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Als de Gebruiker de Applicatie blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruikersvoorwaarden, geeft de Gebruiker daarmee aan dat de Gebruiker de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden accepteert. Als de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden, kan de Gebruiker de Dienst niet langer gebruiken. De Gebruiker kan het Pakket opzeggen via de klantenservice per mail, waarna de Gebruiker geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

 3. In deze Gebruikersvoorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

Pakket: Een afspraak tussen de Gebruiker en Hely waarbij de Gebruiker tegen betaling van een tarief het recht heeft om Voertuigen die door Hely worden aangeboden te gebruiken;

Account: het (persoonlijke) account van de Gebruiker binnen de App en de Website, waartoe de Gebruiker met zijn Inloggegevens toegang kan krijgen;

Gebruikersvoorwaarden: deze Gebruikersvoorwaarden van Hely voor het gebruik van de Dienst;

App: de applicatie die beschikbaar wordt gesteld door Hely in de appstores van Apple en Google voor het gebruik van Hely en partners; 

Auto: een auto van (een partner van) Hely, uitgerust met specifieke techniek om de auto te openen, starten en af te sluiten;

Bakfiets: een elektrische bakfiets van (een partner van) Hely, uitgerust met specifieke techniek om de bakfiets te ontsluiten en op slot te zetten;

Claim: het huren en/of in gebruik nemen van een beschikbaar Voertuig;

Dienst: het gebruiken van de (mobiele) applicaties en websites van Hely, waarmee de Gebruiker Reserveringen kunt plaatsen en Voertuigen kan Claimen;

E-Bike: een elektrische fiets van (een partner van) Hely, uitgerust met specifieke techniek om de e-Bike te ontsluiten en op slot te zetten;

E-Scooter: een elektrische scooter van (een partner van) Hely, uitgerust met specifieke techniek om de e-Scooter te ontsluiten en op slot te zetten;

Fiets: een fiets van (een partner van) Hely, uitgerust met specifieke techniek om de Fiets te ontsluiten en op slot te zetten;

Gebruik: het reserveren en het feitelijk in gebruik nemen van een Voertuig

Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Hely is aangegaan om gebruik te kunnen maken van diensten van Hely;

Hely: de onderneming Mobility Services and Solutions B.V., gevestigd aan Stationsplein 19A, 3818 LE Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71891463;

Hely Hub: een door Hely aangewezen plek aan de openbare weg, op een privé terrein of op het trottoir in de openbare ruimte waar Voertuigen mogen staan en die voor Gebruikers toegankelijk is. De locatie van de Hely Hub is te vinden op de digitale kaart in de App of op de Website;

Inloggegevens: het bij Hely geregistreerde e-mailadres en wachtwoord, waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot zijn Account;

Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Hely en de Gebruiker. Hierbij geldt het in gebruik nemen van de app door de Gebruiker ook als de totstandkoming van een overeenkomst; 

Partner: bedrijven met wie Hely een overeenkomst heeft gesloten om Voertuigen aan te bieden in het kader van de Dienst, zoals vermeld op de Website en/of in de App;

Reservering: een reservering van een Voertuig, door gebruik te maken van de app. Ook wel: Reserveren;

Tarieflijst: lijst waarop de prijzen zijn opgenomen voor onder andere het gebruik van de diensten van Hely, deze lijst is te raadplegen via de website en is op te vragen bij Hely;

Vergoeding: een vergoeding die de Gebruiker aan Hely is verschuldigd op grond van de (gereserveerde) duur van het gebruik van Voertuig en/of de aan Hely toekomende pakketkosten; 

Voertuig: elk soort vervoermiddel, met of zonder motoraandrijving, zoals auto’s maar ook fietsen, bakfietsen, e-Bike, e-scooter etc., welke onderwerp is van een overeenkomst dan wel in het kader van een mogelijk te sluiten overeenkomst wordt aangeboden door een Partner via Hely of rechtstreeks van Hely;

Voertuigovereenkomst: een overeenkomst tussen de Gebruiker en Hely of tussen de Gebruiker en een Partner, die tot stand komt wanneer de Gebruiker een Reservering plaatst of een Claim maakt;

Website: de website van Hely, zijnde www.hely.com. 

2. Basisvoorwaarden

 1. Hely behoudt zich het recht voor om de Dienst of de toegang tot de Dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens de Gebruiker aan te passen of te beëindigen.

 2. Hely behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.

 3. De Gebruiker gaat akkoord dat de Gebruiker verantwoordelijk is voor alle mobiele datakosten die de Gebruiker maakt door het gebruik van de Dienst.

3. De Dienst

 1. Door gebruik te maken van de Dienst kunnen Gebruikers een Reservering plaatsen en/of een Voertuig Claimen. Hely zorgt ervoor dat de Reservering en Claim van de Gebruiker geregistreerd worden bij de door de Gebruiker geselecteerde Partner of bij Hely zelf.

 2. Wanneer de Reservering succesvol is afgerond en/of de Gebruiker met succes een voertuig Claimt, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Gebruiker en de Partner of Hely voor het gebruik van het Voertuig. Op deze Voertuigovereenkomst kunnen gebruikersvoorwaarden van de Partner van toepassing zijn. 

 3. Tenzij de Gebruiker een Voertuig van Hely Claimt, heeft Hely enkel een geautomatiseerde, faciliterende rol in het tot stand brengen van een Reservering van een Voertuig van een Partner en wordt Hely geen partij bij deze Voertuigovereenkomst.

4. Registratie en Account

 1. Gebruikers van Hely dienen een Account aan te maken, waarbij ten minste de volgende eisen gelden:

 2. De Gebruiker is tenminste 18 jaar oud 

 3. De Gebruiker heeft een aantoonbaar woonadres in Nederland

 4. De Gebruiker is minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs, dan wel een rechtsgeldig uitgegeven rijbewijs uit de Europese Unie, Turkije, Ijsland, Servië, Oekraïne Canada of de Verenigde Staten van Amerika 

 5. De Gebruiker beschikt aantoonbaar over betaalrekening bij een bank in Nederland of een creditcard

 6. Indien de Gebruiker niet beschikt over een rijbewijs als bedoeld in artikel 4.1 onder (c), kan er een 'BikeOnly' Account worden aangemaakt. Met dit Account kunnen Fietsen, e-Bikes en Bakfietsen gehuurd worden. Voor dit Account geldt een afwijkend aanmeldingsproces waarbij de Gebruiker gebruik dient te maken van een door Hely voorgeschreven online identificatiemiddel, zoals iDIN. De Gebruiker kan zich enkel middels iDIN identificeren indien de Gebruiker beschikt over een betaalrekening bij een bank in Nederland. Beschikt de Gebruiker niet over een rijbewijs als bedoeld in artikel 4.1 onder (c) en een betaalrekening als bedoeld in artikel 4.1 onder (d), dan kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice van Hely voor een handmatige aanmelding. 

 7. Onmiddellijk na intrekking of verlies van het rijbewijs vervalt de rijbevoegdheid voor het Voertuig voor de duur van het verlies of de intrekking. Hetzelfde geldt voor de duur van een rijverbod. Gebruikers dienen intrekking of beperkingen van hun rijbevoegdheid, rijverboden die ingaan of een tijdelijke inbeslagname of tijdelijke opschorting van hun rijbewijs onmiddellijk aan Hely te melden.

 8. De Gebruiker dient te allen tijde beschikbaar te zijn ten behoeve van contact met Hely naar aanleiding van een Reservering en het gebruik van de Dienst en staat ervoor in dat in het Account een geldig en eigen telefoonnummer bevat.

 9. De Gebruiker dient zijn Inloggegevens strikt geheim en persoonlijk te houden. Hely mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van de Gebruiker, door de Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht en/of verantwoordelijkheid van de Gebruiker gebeurt. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de Gebruiker het Account, gebruikersnaam of andere Account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Het aanmaken van een Account voor iemand anders of het gebruiken van iemand anders Account is niet toegestaan. 

 10. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de app van Hely te reverse-engineeren. Alle aanvragen van de Gebruiker aan de API’s van Hely mogen enkel en alleen via de app van Hely door de Gebruiker worden gedaan. 

 11. Indien de Gebruiker denkt of weet dat zijn Account misbruikt wordt, dient de Gebruiker dat zo snel mogelijk te melden bij Hely. Hely zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.

 12. De Gebruiker verklaart dat alle informatie die de Gebruiker verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en de Gebruiker gaat akkoord om zelf accountgegevens bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.

 13. Hely is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een Account zal worden verstrekt.

 14. Hely heeft te allen tijde het recht om Accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. 

 15. Indien Hely van mening is dat de Gebruiker de wet of deze Gebruikersvoorwaarden overtreedt of wanneer Hely vermoedt dat er een risico van fraude is, kan Hely de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website en App. Hely kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de App door:

 16. het Account van de Gebruiker te verwijderen; of

 17. onderdelen van de Website of de App voor de Gebruiker te blokkeren.

5. Duur, Opzegging en Vergoedingen

 1. Alle Vergoedingen gehanteerd door Hely zijn inclusief BTW.

 2. De Pakketten van Hely worden aangeboden met en zonder een vast bedrag per maand. De toepasselijke voorwaarden, waaronder Tarieflijst, kortingen en voordelen, die gelden voor de Pakketten staan vermeld op de Website. De Vergoeding voor een Pakket zal maandelijks per automatische incasso in de eerste week van de nieuwe maand worden geïnd. De Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem/haar/het opgegeven bankrekening, zodat Hely het bedrag voor de diensten periodiek kan innen door middel van automatische incasso of andere door de Gebruiker bij registratie opgegeven betaalmethode. 

 3. Indien de openstaande Vergoedingen in een lopende maand naar het oordeel van Hely te hoog oplopen, dient de Gebruiker op verzoek van Hely een tussentijdse betaling te verrichten. De Gebruiker kan geen gebruik maken van de Dienst totdat de tussentijdse betaling is voldaan en verwerkt door Hely.  

 4. De looptijd van een Pakket is minimaal 1 maand, waarna het Pakket automatisch wordt verlengd, telkens met periodes van een maand.

 5. Het Pakket kan schriftelijk per mail of per post worden opgezegd. De Gebruiker moet daarbij rekening houden met de opzegtermijn. Wanneer het Pakket wordt opgezegd binnen de minimumduur dan wordt het Pakket aan het einde van de eerste maand beëindigd. Wanneer het Pakket wordt opgezegd na de eerste maand is de opzegtermijn 1 maand. 

 6. Na het verstrijken van een jaar na het sluiten van de Overeenkomst vervallen eventuele kortingsafspraken automatisch. Eventuele actievoorwaarden die van toepassing zijn op kortingsafspraken staan op de Website.

 7. Indien de in dit artikel bedoelde automatische incasso(s) wordt gestorneerd of er kan geen afschrijving plaats vinden binnen de gestelde betaaltermijn van 14 dagen, is de Gebruiker, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Gebruiker is in dat geval tevens incassokosten van minimaal €40,- aan Hely verschuldigd. 

 8. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het de Gebruiker niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Hely te verrekenen met een vordering van de Gebruiker op Hely uit welke hoofde ook, dan wel zijn betalingsverplichting jegens Hely op te schorten.

 9. Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. In ieder geval is de Gebruiker in het geval van een geldvordering, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals vastgesteld in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, dan wel in het geval van een wetswijziging, het op dat moment gangbare staffel.

 10. De eventuele gemaakte werkelijke gerechtelijke en executiekosten, alsmede andere redelijkerwijs noodzakelijke kosten, komen eveneens voor rekening van de Gebruiker, dit eventueel ter aanvulling van de vergoedingen waarin de wet reeds voorziet.

 11. Indien een de Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld Vergoedingen door Hely niet geïncasseerd kunnen worden, is Hely gerechtigd het Account van de betreffende Gebruiker op te heffen danwel andere vormen van dienstverlening op te schorten gedurende het verzuim van de Gebruiker.

 12. Hely is te allen tijde bevoegd Vergoedingen te verhogen. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de verhoging van de Vergoedingen, heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 13. De Vergoeding voor het gebruik staat in de App. Hely stelt de Vergoeding voor het gebruik na afloop van het gebruik vast op grond van de Tarieflijst, het gebruikte Voertuig en de duur van het gebruik van het Voertuig.

 14. Indien de Gebruiker bezwaar heeft tegen de berekening van Vergoeding voor het gebruik van een Voertuig dient dit binnen 3 x 24 uur na afloop van het gebruik te worden doorgegeven aan de klantenservice van Hely.

 15. Hely biedt de mogelijkheid van het creëren van een groepsaccount, bijvoorbeeld Hely zakelijk, waarmee de Vergoedingen van meerdere gebruikers door één (rechts)persoon kunnen worden voldaan. Binnen het groepsaccount heeft één persoon de rol van groepsbeheerder. De groepsbeheerder stelt de deelnemers van de groep samen en heeft de verantwoordelijkheid voor het voldoen van alle betalingsverplichtingen van de deelnemers van de groep richting Hely en haar partners.

6. Gebruik van Voertuigen

 1. De Gebruiker mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. De Gebruiker gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst.

 2. Het gebruik van Voertuigen voor vervoersdiensten als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000 is niet toegestaan. Ook is uitgesloten het gebruik van Voertuigen met als doel het uitvoeren van een bezorg- of transportdienst voor cross-country ritten, motorsportevenementen, demonstraties, testen, optochten of enige vorm van racen.

 3. Als de Gebruiker een Voertuig mee wil nemen naar het buitenland, dan dient de Gebruiker voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben van de klantenservice van Hely. Zonder deze toestemming heeft Hely het recht de reserveringsovereenkomst direct te beëindigen, om het Voertuig in het buitenland in te (laten) nemen en te repatriëren en bij de Gebruiker kosten voor repatriëring en een boete in rekening te brengen in overeenstemming met de het kosten- en boete-overzicht zoals vermeldt op de Website. Hely is in een dergelijk geval nooit verplicht om een schadevergoeding te betalen aan de Gebruiker, ander persoon of bedrijf.Hely laad- en tankpassen zijn alleen geldig in Nederland en tanken of laden in het buitenland komt voor rekening van de Gebruiker. 

 4. De Gebruiker gebruikt een Voertuig volgens de gebruikershandleiding van de fabrikant, de fatsoensnormen en neemt daarbij de geldende verkeers- en parkeerregels in acht. De Gebruiker gaat voorzichtig om met de Voertuigen en gedraagt zich als een verantwoordelijk weggebruiker.

 5. Het openen en sluiten van de Voertuigen gaat via de Hely app die de Gebruiker gekoppeld heeft. De Auto dient gedurende het Gebruik middels de sleutel op slot te worden gezet. 

 6. Bij een reservering voor een bepaalde tijdsduur is de Gebruiker verplicht om het Voertuig binnen deze tijdsduur te retourneren. Indien de Gebruiker het Voertuig niet op de overeengekomen tijd en plaats inlevert en het Gebruik overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden beëindigt, is de Gebruiker een boete verschuldigd zoals vermeldt in het boete-overzicht op de Website. Levert de Gebruiker het Voertuig eerder in dan de gereserveerde eindtijd van de rit, dan valt het Voertuig vrij voor een nieuwe gebruiker. In dat geval wordt wel de volledige gereserveerde tijd in rekening gebracht.  Hely verzoekt de Gebruiker het Voertuig niet langer te reserveren of in gebruik te houden dan noodzakelijk als het maximum dagtarief is bereikt en het Voertuig zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken voor een volgende gebruiker. 

 7. De Gebruiker is verplicht het Voertuig visueel te inspecteren voor gebruik en bij gebreken deze te melden bij de klantenservice van Hely. Bij langere ritten zal de Gebruiker de verschillende vloeistofpeilen en de bandenspanning regelmatig controleren en indien nodig bijvullen.

 8. De Gebruiker zal het Voertuig beveiligen tegen diefstal, in het bijzonder door het sluiten van ramen en centrale deurvergrendeling (in geval het Voertuig een Auto betreft) of het afsluiten van het slot en het bevestigen van het extra kettingslot aan een vast object (in geval het Voertuig een tweewieler betreft).

 9. Het is de Gebruiker alleen toegestaan een andere gebruiker (bijvoorbeeld een vriend of familielid) de Auto te laten besturen wanneer die persoon ook een Account heeft waarbij Hely het rijbewijs heeft kunnen verifiëren en de Gebruiker ook in de Auto aanwezig is.

 10. In het geval een waarschuwingslampje op het display in het dashboard van de Auto oplicht, zal de Gebruiker direct stoppen en contact opnemen met Hely om af te stemmen of de rit kan worden voortgezet. 

 11. Boetes opgelegd door derden aan Hely, bijvoorbeeld parkeerboetes en bekeuringen voor verkeersovertredingen, zijn voor rekening van de Gebruiker. Eventuele kosten die Hely moet maken als gevolg van het handelen van de Gebruiker zijn voor rekening van de Gebruiker in overeenstemming met het boete-overzicht op de Website.

 12. De tank- of laadpas of -tag voor het Voertuig mag enkel gebruikt worden voor het Voertuig waar deze voor bestemd is. In geval van een schending van deze verplichting zal Hely hiervan aangifte doen en bij de Gebruiker kosten en een boete in rekening brengen in overeenstemming met de het boete-overzicht zoals vermeldt op de Website.

 13. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die Hely, Partners en/of derde partijen lijden doordat de Gebruiker zijn/haar/het verplichtingen niet (volledig) naleeft. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid zoals in deze Gebruikersvoorwaarden beschreven, alsmede de verplichting om zijn volledige medewerking te verlenen aan afhandeling van eventuele schade. De Gebruiker aanvaardt het boete-overzicht, uiteengezet op de Website. Alle genoemde kosten en boetes worden automatisch van het bij Hely bekende bankrekeningnummer geïncasseerd. Wanneer de Gebruiker de Gebruikersvoorwaarden accepteert geeft de Gebruiker Hely toestemming deze bedragen te incasseren.

 14. Hely kan niet garanderen dat het Voertuig te allen tijde zonder gebreken rijdt. In geval een Voertuig als gevolg van een gebrek niet meer rijdt, is Hely niet aansprakelijk voor kosten die de Gebruiker daardoor heeft moeten maken, bijvoorbeeld kosten voor alternatief vervoer. 

 15. Hely spant zich in om de App zo goed mogelijk te laten functioneren, maar kan niet garanderen dat de software volledig veilig en vrij van gebreken of fouten is. Ook kan het zijn dat de App of telecomproviders vanwege een storing (tijdelijk) niet bereikbaar zijn, waardoor de Gebruiker het Voertuig niet kan afsluiten. In dat geval verplicht de Gebruiker zich zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van Hely en het Voertuig niet onbeheerd achter te laten. 

 16. Het is Gebruiker niet toegestaan om de sleutel van het Voertuig of het slot met IT-methoden uit te lezen, te kopiëren of te manipuleren. Bij schending van dit artikel mag Hely alle kosten en eventueel daaruit voortvloeiende schade op de Gebruiker te verhalen.

 17. De Gebruiker mag het Voertuig nooit besturen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere middelen (bijvoorbeeld lachgas) die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Er geldt een strikt alcoholverbod en dus een maximum promillage van 0,0%. In geval van een schending van deze verplichting kan Hely bij de Gebruiker kosten en een boete in rekening brengen in overeenstemming met de het boete-overzicht zoals vermeldt op de Website.

 18. De Gebruiker mag de passagiersairbag niet uitschakelen, tenzij dit noodzakelijk is om kinderen of baby‘s te vervoeren met een noodzakelijke zithoogte/kinderzitting. Indien de passagiersairbag is gedeactiveerd, moet de Gebruiker de passagiersairbag activeren bij het beëindigen van de Voertuigovereenkomst. In geval van een schending van deze verplichting kan Hely bij de Gebruiker kosten en een boete in rekening brengen in overeenstemming met de het boete-overzicht zoals vermeldt op de Website.

 19. De Gebruiker mag het Voertuig  niet (ernstig) vervuilen of afval van welke soort dan ook in het Voertuig achterlaten. Het Voertuig mag niet worden gebruikt voor het vervoer van licht ontbrandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen voor zover deze de normale huishoudelijke hoeveelheden significant overschrijden. De Gebruiker mag ook niet in het Voertuig roken of passagiers toestaan te roken, dit geldt ook voor het verrichten van seksuele handelingen. In geval van een schending van deze verplichting kan Hely bij de Gebruiker kosten en een boete in rekening brengen in overeenstemming met de het boete-overzicht zoals vermeldt op de Website.

 20. De Gebruiker zal het Voertuig niet gebruiken om voorwerpen of stoffen te vervoeren die vanwege hun aard, formaat, vorm of gewicht de rijveiligheid in gevaar brengen of het interieur zouden kunnen beschadigen. Het is ook niet toegestaan om dieren mee te nemen in het Voertuig, tenzij ze zich in een afgesloten kooi bevinden die veilig in de kofferruimte is ondergebracht.

7. Ongevallen, schades, gebreken en reparaties

 1. In geval van verlies, diefstal van of schade aan een Voertuig, of deze nu ontstaan is voor, tijdens of na het gebruik en of deze nu veroorzaakt is door de Gebruiker of niet, is de Gebruiker verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van Hely. Bij diefstal zal Hely  aangifte doen bij de politie en is de Gebruiker verplicht hierbij alle medewerking te verlenen.

 2. Bij schade of een ongeval is de Gebruiker verplicht om de instructies van Hely op te volgen en bij het Voertuig te blijven totdat de eventuele pechhulp is gearriveerd. Inschakelen van pechhulp buiten Hely om of zonder toestemming van Hely is voor eigen kosten en risico van de Gebruiker. 

 3. De Gebruiker mag de plek van het ongeval pas verlaten nadat:

 4. Hely en/of de Politie alle nodige gegevens van het ongeluk hebben verzameld;

 5. na overleg met Hely eventuele maatregelen zijn genomen om bewijs veilig te stellen; en

 6. het Voertuig is overgedragen aan een takelbedrijf, of na overleg met Hely veilig is geparkeerd of door de Gebruiker is verplaatst.

 7. De Gebruiker mag in het geval van een ongeval geen aansprakelijkheid aanvaarden of een vergelijkbare verklaring afgeven. Indien de Gebruiker een verklaring aflegt waarin aansprakelijkheid wordt aanvaard, dan geldt deze alleen voor de Gebruiker persoonlijk. Hely is niet gebonden aan deze aanvaarding van aansprakelijkheid, verklaring(en) of toezegging(en).

 8. Ongeacht of een ongeval, waarvan melding door de Gebruiker aan Hely verplicht is, door de Gebruiker zelf of een derde is veroorzaakt, zal de Gebruiker een Europees schadeformulier invullen en binnen vijf (5) dagen aan Hely retourneren. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke schademelding door Hely is ontvangen, dan kan het ongeval niet door de verzekering worden geregeld. Hely behoudt zich het recht voor in dit geval alle aan het ongeval gerelateerde kosten en schade, in het bijzonder, aan personen, voorwerpen en Voertuigen bij de Gebruiker in rekening te brengen.

 9. Alleen Hely kiest de werkplaats voor de reparatie van het Voertuig in geval van schade. De Gebruiker zal niet zelf reparaties of aanpassingen aan het Voertuig uitvoeren of laten uitvoeren

8. Verzekeringsdekking

 1. Alle Auto’s en e-Scooters zijn WA-verzekerd. 

 2. De aansprakelijkheid van de Gebruiker voor schade aan het Voertuig is beperkt op grond van de volgende bepalingen: als het Voertuig beschadigd raakt terwijl het gebruikt wordt door de Gebruiker of de Gebruiker schade veroorzaakt, dan is de Gebruiker aansprakelijk voor een eigen risico (ook in het geval dat de Gebruiker iemand anders het Voertuig heeft laten besturen zoals bedoeld in artikel 6.9). De toepasselijke hoogte van het eigen risico is afhankelijk van het door de Gebruiker gekozen Pakket en staat vermeld op de Website. 

 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing indien (i) de Voertuigen in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden zijn gebruikt en (ii) de schade zonder onnodige vertraging en in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden is gemeld.

 4. De beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval van: 

 5. grove schendingen van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

 6. het niet melden van ongelukken of schade;

 7. schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid; of 

 8. mechanische schade aan het Voertuig veroorzaakt door een ondeugdelijke  bediening van het Voertuig door de Klant (bv. schade aan de motor door verkeerd tanken).

 9. Indien de Gebruiker in strijd handelt met een in deze Gebruikersvoorwaarden geregelde verplichting en de verzekeraar daardoor geen vergoedingsverplichting heeft, dan is de verzekeringsdekking onder artikel 8 (1) niet van toepassing. 

9. Einde Voertuigovereenkomst

 1. Na gebruik dient het Voertuig weer op de Hely Hub geretourneerd te worden en afgesloten te worden. Elektrische Voertuigen worden - in het geval van een Auto met behulp van een laadpas of -tag - door de Gebruiker aan de lader aangesloten en de Gebruiker zal zich ervan verzekeren dat het laadproces van het Voertuig is gestart. Indien het Voertuig een niet-elektrische auto is, dient deze met ten minste een 1/3e volle tank terug gezet te worden en eventueel bij te tanken met de tankpas van de auto. 

 2. In het geval dat het Voertuig een Auto is, zal de Gebruiker zich ervan verzekeren dat de handrem is aangetrokken, alle ramen en deuren volledig gesloten zijn en alle lichten zijn uitgeschakeld; 

 3. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de beëindiging van het Gebruik volledig is afgerond voordat de Gebruiker het Voertuig verlaat. Indien de Gebruiker het Voertuig verlaat zonder dat het Gebruik is beëindigd, wordt de Voertuigovereenkomst op kosten van de Gebruiker voortgezet. 

 4. Als het Gebruik niet kan worden beëindigd, dan is de Gebruiker verplicht dit direct te melden aan Hely en bij het Voertuig te blijven tot Hely heeft besloten over de verdere gang van zaken. Eventuele extra ontstane kosten worden na controle door Hely terugbetaald, als de Gebruiker niet in gebreke is. De Gebruiker is bijvoorbeeld in gebreke indien het Voertuig een beëindiging van het Gebruik niet toestaat, omdat de tankkaart c.q. laadpas of -tag of de sleutels (indien aanwezig) zich niet in het Voertuig bevinden en/of de deuren niet zijn gesloten. 

 5. Bij een ongeval of een gebrek waardoor het Voertuig niet meer kan rijden, eindigt het Gebruik in ieder geval bij de overdracht van het Voertuig aan Hely of een door Hely ingeschakelde derde. 

10. Derden

 1. Voor het uitvoeren van de Dienst maakt Hely gebruik van de diensten van Partners, en aanvullende voorwaarden van deze Partners zijn van toepassing bij het gebruik van de Dienst. 

 2. De Dienst, de App en de Website kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. Hely controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Hely op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. 

11. IE-rechten

 1. Alle IE-rechten met betrekking tot de App, zoals de IE-rechten die rusten op de productoverzichten, de App zelf en de Website, berusten volledig bij Hely of haar licentiegevers. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden is bedoeld om enig IE-recht van Hely over te dragen.

 2. Door een Account aan te maken, verleent Hely een beperkt, royaltyvrij, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht om gebruik te maken van de App.

 3. Het is niet toegestaan om, op welke manier dan ook, kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

12. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toelaatbaar is Hely niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het beschikbaar stellen van de App of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. 

 2. Als Hely ondanks het voorgaande toch aansprakelijk zou zijn, dan is de aansprakelijkheid van Hely beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag van €100,-. 

 3. Onder directe schade wordt verstaan: 

 4. materiële schade aan zaken;

 5. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;

 6. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

 7. Hely is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en de Gebruiker vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei wijze voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden.

 8. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat elke claim die de Gebruiker heeft en die voortvloeit uit de relatie met Hely, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders is de vordering van de Gebruiker op Hely verjaard.

 

13. Privacy en veiligheid

 1. Hely respecteert de privacy van de Gebruiker. Hely behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens het gebruik van de Dienst in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar onze privacy policy op de Website www.hely.com/privacy 

14. Varia

 1. Indien een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft de Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden. Hely zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Gebruikersvoorwaarden.

 2. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Hely en de Gebruiker waarop deze Gebruikersvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 3. Wanneer de Gebruiker van mening is dat Hely tekort schiet in het verlenen van de Dienst kan de Gebruiker contact opnemen de klantenservice van Hely. Mocht het niet lukken om in onderling overleg te komen tot een oplossing, dan heeft de Gebruiker de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij support@hely.com. Alle geschillen tussen de Gebruiker en Hely, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Gebruikersvoorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

MELD JE GRATIS AAN VOOR HELY

-

-

-

-

-

-

-

Schrijf je in zodat je via onze nieuwsbrief op de hoogte blijft van Hely Hubs in de buurt. Als er een hub in de buurt is ontvang je direct een mail om je account mee te activeren. Lees op hely.com/privacy meer over hoe we jouw gegevens verwerken.